Create your legacy

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
a. Thinc ahead: Thinc ahead B.V., de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te Eindhoven, Frankrijkstraat 128, 5622 AH, bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72012056,
b. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Thinc ahead;
c. Werkzaamheden: de werkzaamheden en/of diensten of combinatie daarvan die door Thinc ahead worden aangeboden of verricht op basis van een overeenkomst (tot opdracht), doorgaans maar niet beperkt tot evenementenmanagement (waarbij Thinc ahead verantwoordelijk is voor de gehele organisatie van een evenement, bijvoorbeeld in de functie van “evenementmanager” of“toernooidirecteur”) en projectmanagement (waarbij Thinc ahead verantwoordelijk is voor de organisatie van een (functioneel) afgebakend onderdeel van een evenement of project);

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Thinc ahead en Opdrachtgever, voor zover partijen in de overeenkomst niet uitdrukkelijk, schriftelijk van deze voorwaarden afwijkende bepalingen hebben opgenomen.
2. Deze voorwaarden gelden eveneens ten behoeve van derden van wiens diensten en/of materiaal Thinc ahead bij de uitvoering van een opdracht gebruik maakt, en al diegenen die in welke hoedanigheid dan ook voor of namens Thinc ahead werkzaam zijn.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Thinc ahead en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien Thinc ahead niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Thinc ahead in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst
1. Offertes van Thinc ahead zijn mede gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor omvang, opzet, planning, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
2. Alle offertes en aanbiedingen van Thinc ahead zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Thinc ahead is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen die termijn plaatsvindt door een rechtsgeldige ondertekening, tenzij anders aangegeven.
3. Een overeenkomst met Thinc ahead komt tot stand op het moment dat een offerte rechtsgeldig voor akkoord ondertekend door Opdrachtgever aan Thinc ahead retour is gezonden dan wel indien de opdracht van Opdrachtgever door Thinc ahead wordt geaccepteerd middels een schriftelijke opdrachtbevestiging.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Thinc ahead daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Thinc ahead anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Thinc ahead niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
7. Thinc ahead kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Annulering door Opdrachtgever
1. Opdrachtgever kan de opdracht aan Thinc ahead enkel annuleren indien dat schriftelijk is overeengekomen en onder de voorwaarden van dit artikel. Annulering kan alleen schriftelijk en onder opgave van de reden van annulering. De dag van ontvangst van het annuleringsbericht door Thinc ahead geldt als annuleringsdatum.
2. Thinc ahead is gerechtigd het volgende aan Opdrachtgever in rekening te brengen bij annulering:
a. tot 12 weken voor aanvang van de geplande Werkzaamheden: 10% van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden;
b. van 12 tot 8 weken voor aanvang: 25% van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden;
c. van 8 tot 6 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden;
d. van 6 tot 4 weken voor aanvang: 75% van de overeengekomen prijs voor de Werkzaamheden;
e. bij 4 weken of minder voor aanvang van de Werkzaamheden: 100% van de overeengekomen prijs voor de Werkzaamheden.
Onder de “prijs” wordt hierbij verstaan het totale bedrag dat Opdrachtgever aan Thinc ahead verschuldigd zou zijn geweest indien Thinc ahead conform overeenkomst uitvoering aan de opdracht zou hebben gegeven (tot einde looptijd).
3. Indien de in lid 2 genoemde percentages tot een lagere vergoeding leiden dan de werkelijke kosten en werkzaamheden die Thinc ahead reeds voorafgaand aan de annulering(en) in het kader van de opdracht heeft gemaakt, is Thinc ahead gerechtigd dit hogere bedrag aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst;
1. Is voor de uitvoering van de Werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Thinc ahead schriftelijk in gebreke te stellen door Thinc ahead eerst een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst,
alvorens zij in verzuim kan raken.
2. Thinc ahead bepaalt de wijze waarop de Werkzaamheden worden uitgevoerd en zal dit zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen verrichten. Deze verplichtingen van Thinc ahead hebben het karakter van een “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van een beoogd resultaat niet kan worden gegarandeerd.
3. Thinc ahead heeft het recht om zonder nadere goedkeuring bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien door Thinc ahead of door Thinc ahead ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Gebruik van door Thinc ahead geleverde of beschikbaar gestelde materialen in het kader van de uitvoering van de opdracht gebeurt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal desgewenst zelf voor verzekering van mogelijke schade aan door Thinc ahead geleverde of beschikbaar gestelde materialen zorgdragen. Thinc ahead
is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken in geleverd of ter beschikking gesteld materiaal, tenzij dit gebrek te wijten is aan grove schuld of opzet van Thinc ahead.
6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Thinc ahead aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Thinc ahead worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Thinc ahead zijn verstrekt, heeft Thinc ahead het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Thinc ahead ter beschikking heeft gesteld. Thinc ahead is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Thinc ahead is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Opdrachtgever en Thinc ahead zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Thinc ahead verplicht is om vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, dan is Thinc ahead jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
3. Alle door Thinc ahead aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals offertes, adviezen, analyses, plannen, ontwerpen, modellen, alles in de breedste zin van het woord, mogen slechts worden gebruikt voor de eigen interne organisatie en mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Thinc ahead openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken anders voortvloeit.

Artikel 7. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
1. Indien de overeenkomst tussen Thinc ahead en Opdrachtgever voor een bepaalde tijd is aan gegaan of eindigt door volbrenging (bijvoorbeeld na afloop van een evenement ten behoeve waarvan Thinc ahead Evenementen- of Projectmanagement heeft verzorgd), is Opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Thinc ahead is in dat geval gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Het in dit artikellid bepaalde geldt behoudens de in lid 4
van dit artikel bedoelde situaties.
2. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Thinc ahead is in dat geval gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het in dit artikellid bepaalde geldt behoudens de in lid 4 van dit artikel bedoelde situaties.
3. Opzegging geschiedt schriftelijk, tegen het einde van een maand.
4. Thinc ahead kan een overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtgever in verzuim is per direct opzeggen of ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, indien:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling is verleend, indien de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, of beslag is
gelegd ten laste van Opdrachtgever indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven, of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over
zijn vermogen kan beschikken;
b. bij liquidatie of het beëindigen van de (bedrijfs)activiteiten van het bedrijf of de organisatie van Opdrachtgever;
c. indien Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
5. Een beëindiging van de overeenkomst op grond van lid 4 laat onverlet de betalingsverplichting van Opdrachtgever. De vorderingen van Thinc ahead op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Thinc ahead aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Thinc ahead aangegeven. Thinc ahead is gerechtigd om periodiek en in ieder geval maandelijks te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Thinc ahead verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de betaling van enige factuur is Thinc ahead, na voorafgaande aankondiging, bevoegd haar werkzaamheden, op te schorten of te staken. Indien Opdrachtgever in verzuim is zijn alle vorderingen van Thinc ahead op Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling volledig en ineens opeisbaar. Alle kosten in verband met incasso van vorderingen zijn voor rekening van Opdrachtgever en bedragen ten minste 15% van het bedrag van de openstaande vordering met een minimum van € 250,00.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien Thinc ahead aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Thinc ahead is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie daaronder begrepen).
3. Thinc ahead is nimmer aansprakelijk voor het niet behalen van een beoogd resultaat, zoals bijvoorbeeld-maar niet beperkt tot-een beoogde aantal bezoekers, sponsors of deelnemers van een evenement of een beoogde hoeveelheid aan inkomsten uit sponsoring of kaartverkoop voor een evenement.
4. Thinc ahead is nimmer aansprakelijk als feitelijk leidinggever of bestuurder van (de vennootschap van) Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.;
5. Indien Thinc ahead aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Thinc ahead aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag voor het verrichten van Werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Deeventueel door Thinc ahead aan Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Thinc ahead door verzekering is gedekt, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Thinc ahead komt.
6. Thinc ahead is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, of die het gevolg is van (gebreken aan) (het gebruik) van materiaal dat Thinc ahead ten behoeve van de uitvoering van de opdracht van derden heeft gehuurd of beschikbaar gesteld gekregen.
7. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers, van Thinc ahead of door Thinc ahead uit hoofde van de overeenkomst ingeschakelde derden.

Artikel 10. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Thinc ahead voor eventuele aanspraken van derden wegens schade,
a. die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Thinc ahead onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt,
b. die ontstaat door tegenvallende bezoekersaantallen, deelnemers, sponsors, of (sponsor)inkomsten van een evenement ten behoeve waarvan Thinc ahead Werkzaamheden heeft verzorgd;
c. die ontstaat tijdens de deelneming aan of het bezoeken van een evenement ten behoeve waarvan Thinc ahead Werkzaamheden heeft verzorgd;
d. waarvoor Thinc ahead als bestuurder of feitelijk leidinggever (van de vennootschap) van Opdrachtgever aansprakelijk wordt gehouden; een en ander tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Thinc ahead.
2. Indien Thinc ahead uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Thinc ahead zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Thinc ahead, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Thinc ahead en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Vervaltermijn
Indien Opdrachtgever van oordeel is dat Thinc ahead de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden om dit binnen twee maanden na beëindiging van de Werkzaamheden schriftelijk aan Thinc ahead te melden en voor de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst een gerechtelijke procedure te starten, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken vervallen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Thinc ahead partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Thinc ahead het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.